itt van egy kép MTA BTK ITI
Tudományos díjak

Az Intézet által alapított tudományos díjak

Klaniczay Tibor-díj

A Reneszánsz Osztály és a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság alapította Klaniczay Tibor (1923–1992), az Intézet egykori igazgatója emlékére.

Díjazottak:

2002: Molnár AntalKatolikus missziók a hódolt Magyarországon, I. 1572–1647, Bp., Balassi, 2002.

2003: Jankovits LászlóAccessus ad Janum: A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., Balassi, 2002; Humanizmus és reformáció, 27.

2004: Knapp Éva és Tüskés GáborEmblematics in Hungary: A study of the history of symbolic representation in Renaissance and Baroque literature, Tübingen, Niemeyer, 2003. (Fényképek)

2005: Kulcsár Péter

2006: Sudár BalázsA Palatics-kódex török versgyűjteményei: Török költészet és zene a XVI. században, Bp., Balassi, 2005, Humanizmus és reformáció

2007: Mayer Gyula és Török LászlóIani Pannonii Opera Quae Manserunt Omnia. Volumen I Epigrammata. Textus; eds. ~, Bp., Balassi, 2006 (Fényképek)

2008: Heltai JánosMűfajok és művek a 17. századi magyarországi könyvkiadásban [1601–1655] (Fényképek)

2009: Balázs MihályUngarländische Antitrinitarier IV, Ferenc Dávid (Fényképek)

2010: Szentmártoni Szabó GézaJanus Pannonius elveszett műveinek felfedezése (Fényképek)

2011: Bene SándorTheology and politics in Andreas Pannonius’s mirrors for princes, Camoenae Hungaricae, 6 [2009–2010], 39–83. (Fényképek)

2012: Kőszeghy PéterMagyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, I–XIII., főszerk. ~, Bp., Balassi, 2003–2012. (Fényképek)

2013: Hausner GáborMárs könyvet olvas: Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom

2014: Csepregi ZoltánA reformáció nyelve: Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján, Bp., Balassi, 2013 (Humanizmus és Reformáció). (Fényképek; Videó)

Faludi Ferenc Alkotói Díj

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a Faludi Ferenc Akadémia 2004-ben, Faludi születésének 300. évfordulója alkalmából hozta létre a díjat, a XVIII. századi irodalommal kapcsolatos kutatások kiemelkedő eredményeinek elismerésére.

A díj kuratóriumának tagjai: Bitskey István akadémikus, Szörényi László, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, Szabó Ferenc, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára és Tüskés Gábor, az MTA Irodalomtudományi Intézete XVIII. századi Osztályának vezetője.

A díjjal jár egy oklevél, a Faludi-érem egy példánya és meghatározott pénzösszeg.

A díjat évente egyszer, egy személynek ítéli oda a kuratórium.

Díjazottak:

2004: Vörös Imre egyetemi tanár (Fényképek)

2005: Sárközy Péter egyetemi tanár

2007: Mezei Márta egyetemi tanár (Fényképek)

2008: Bíró Ferenc egyetemi tanár (Fényképek)

2009: Szelestei Nagy László egyetemi tanár (Fényképek)

2010: Nagy Imre egyetemi tanár (Fényképek)

2011: Knapp Éva osztályvezető (Fényképek)

2012: Szathmári István egyetemi tanár (Fényképek)

2013: Penke Olga egyetemi tanár (Fényképek)

2014: Kilián István egyetemi tanár (Fényképek; Videó)

Martinkó András-díj

Az MTA Irodalomtudományi Intézete ezzel a díjjal az életében sokat mellőzött, de kutató személyiségével, tudós etikájával és egész életművével példaadó Martinkó Andrásnak (1912–1989) állít emléket. A XIX. századi osztály 1996 júniusában bejelentett elhatározása szerint az idősebb kollégájukról, mesterükről elnevezett és évenként kiosztott díj a tudományos színvonal méltó elismerése lehet az e korszak irodalomtörténetével foglalkozók számára.

A Martinkó-díj odaítélése nem életmű és nem könyv értékelését jelenti, hanem az előző év legjobb tanulmányát jutalmazza a XIX. századi irodalom anyagában. A kuratórium az MTA Irodalomtudományi Intézetének XIX. Századi Osztályából és a már jutalmazottakból áll: minden januárban ők választják ki az elmúlt évben megjelent anyagból a legszínvonalasabb tanulmányt. Ennek szerzője a február elsejét, Martinkó András halálának napját megelőző (vagy követő) szombaton veszi át az emlékérmet.

A Martinkó Andrást ábrázoló érmet Gulácsy-Horváth Zsolt szobrászművész készítette el.

A kuratórium elnöke: Szörényi László; a kuratórium titkára: Korompay H. János.

Díjazottak:

1997: Imre LászlóMűfaji differenciálódás és nemzeti identifikáció: A magyar regény a múlt század derekán, ItK, 1995/3–4, 321–334.

1998: S. Varga Pál„Az ember véges állat”: Kölcsey irodalomfelfogásának kultúrantropológiai hátteréről, Alföld, 1997/5.

1999: Tarnói LászlóÉrtékítéletek a magyarországi német nyelvű irodalmi életben a XVIII–XIX. század fordulóján, ItK, 1997/3–4, 235–246.

2000: Szajbély MihályA rege és rokonműfajai a XIX. század elejének magyar irodalmában, It, 1999/3, 139–153.

2001: Mezei Márta„Magamat ragyogtatom”: Közelítések a Fogságom naplójához, ItK, 2000/3–4, 416–439.

2002: Gere Zsolt – Vörösmarty és Horvát István eszmetörténeti kölcsönhatásáról szóló tanulmányaiért: „Hat gím jöve sebten elébe”: Vörösmarty eposzterve és őstörténeti felfogása a Zalán futását követően; „Meglehet köztársasága volnánk angyali lényeknek”: Vörösmarty történetfilozófiai felfogásának néhány jellemzőjéről = Vörösmarty és a romantika, szerk. Takáts József, Pécs–Budapest, Művészetek Háza, 2001, 159–171.

2003: Takáts JózsefNyolc érv az elsődleges kontextus mellett, ItK, 2001/3–4, 316–324.

2004: Porkoláb TiborA „dicsőség temploma”-képzet és a bárdköltészeti szerephagyomány, ItK, 2002/1–2, 112–154.

2005: Margócsy IstvánA király mulat: Fejedelmi csábítás a magyar romantikában, 2000, 2004 szeptember (Fényképek)

2006: Demeter Júlia és Pintér Márta ZsuzsannaIsmeretlen Csokonai-versgyűjtemény Szatmárból, ItK, 2005/1, 47–113. (Fényképek)

2007: Eisemann GyörgyEgy kézirat közegváltása: a konverzivitás mint olvasástapasztalat, Alföld, 2006/8, 66–80. sz. (Fényképek)

2008: Hász-Fehér KatalinAz intencionáltság szintjei a szerzői és a kiadói kötetekben = A látható könyv: Tanulmányok az irodalmi medialitás köréből, szerk. Hász-Fehér Katalin, Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2006, 55–82. (Fényképek)

2009: T. Szabó LeventeAz irodalmi hivatásosodás és az írói szolidaritás új formái a 19. század közepén: a Magyar Írói Segélyegylet esete, It 2008/3, 347–376. (Fényképek)

2010: Szilágyi MártonPárhuzamos börtöntörténetek: Kazinczy Ferenc és Andreas Riedel = Leleplezett mellszobor: Nyomozások Kazinczy birtokán, szerk. Czifra Mariann, Bp., Gondolat, 2009. (Fényképek)

2011: Balogh Piroska„Orpheus, sive Philosophia”. Kazinczy folyóirata Bacon felől olvasva, Sic Itur ad Astra, 2009, 173–188. (Fényképek)

2012: Labádi Gergely A természet könyvét olvasni: A megértés metaforái a 18–19. század fordulóján, Korall, 43. szám, 2011. (Fényképek)

2013: Czifra MariannSzövegek hálójában: A Kazinczy-levelezés kánonképző szerepe a nyelvújítás narratívájában, Széphalom – a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 2012, 51–74. (Fényképek)

2014: Tóth OrsolyaKazinczy Win(c)kelmann-t olvas, Holmi, 2013, augusztus, 978–995.

2015: Csörsz Rumen IstvánPönögei Kis Pál, avagy Petőfi és a közköltészet = Ki vagyok én? Nem mondom meg: Tanulmányok Petőfiről, szerk. Szilágyi Márton, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014, 203–226.

Oltványi Ambrus-díj

Díjazottak:

1984: Imre László

1987: Margócsy István

1996: Szabó G. Zoltán

1997: Mezei Márta

2000: Debreczeni Attila (Csokonai Vitéz Mihály összes művei, Levelezés)

Tarnai Andor-díj

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és Tarnai Andor (1925–1994) akadémikus családja 2006-ban közösen hozta létre a Tarnai Andor-díjat, az irodalomtudomány és kritika történetével kapcsolatos kutatások kiemelkedő eredményeinek elismerésére. A kuratórium tagjai: Tarnai Andorné, Szörényi László, Kecskeméti Gábor, Korompay H. János és Tüskés Gábor. Az évente átadandó díjat első alkalommal 2007-ben Dávidházi Péter egyetemi tanárnak, az irodalomtudomány doktorának adományozta a kuratórium, a XIX. századi magyar irodalomtudomány és kritika történetének, azon belül Toldy Ferenc munkásságának feltárása érdekében végzett kutatásaiért. Az emlékplakettet Soltra Elemér szobrászművész készítette.

2014-ben, Tarnai Andor halálának 20. évfordulóján a díjazottak és több más kolléga emlékező írásaiból önálló kötet jelent meg:

„Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra,

vál., szerk. Tüskés Gábor, mts. Bretz Annamária, a képeket vál. Kecskeméti Gábor,

Budapest, reciti, 2014.

Díjazottak:

2007: Dávidházi Péter (A díjazott emlékezése Tarnai Andorra Fényképek)

2008: Bartók István (A díjazott emlékezése Tarnai Andorra, Fényképek)

2009: Kecskeméti Gábor (A díjazott emlékezése Tarnai Andorra, Fényképek)

2010: Korompay H. János (A díjazott emlékezése Tarnai Andorra), (Fényképek)

2011: Szabó G. Zoltán (A díjazott emlékezése Tarnai Andorra, Fényképek)

2012: Debreczeni Attila és Tüskés Gábor (Fényképek)

2013: Imre Mihály (Fényképek)

Kiss József-díj

Kiss József (1923–1992) textológus, Petőfi-kutató emlékére gyermekei, Kiss Anikó és Kiss Péter alapították olyan fiatal kutatók számára, akik a magyar irodalmi textológia területén kiemelkedőt alkottak. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Textológia Bizottság és a Petőfi Múzeum karolta fel közösen. A díjjal oklevél és meghatározott pénzösszeg jár. A díjat évente egyszer, egy személynek ítéli oda a kuratórium. A díj kuratóriumának tagjai: Szilágyi Márton, Békés Enikő, Kelevéz Ágnes

Díjazottak:

2013: Orbán László

2014: Csörsz Rumen István

Erdődy Edit-díj

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Modern Irodalmi Osztálya közösségeként 2015-ben úgy határoztunk, hogy díjat alapítunk öt éve elhunyt munkatársunk, Erdődy Edit emlékére. A díjat a család egyetértésével évente Edit születésnapján, február 7-én ítéljük oda.

Olyan kortárs irodalmi, színházi vagy irodalomtudományi teljesítményeket ismerünk majd el vele az előző évből, amelyek az Edit által képviselt értékeket jelenítik meg, azaz a humor, az irónia, a szatíra, illetve a bevett evidenciákra való elfogulatlan rákérdezés szubverzív eszközével a társadalmi megértés, a szolidaritás és humánum értékeit segítik érvényesülni. A díj Erdődy Edit személyiségére és munkásságára emlékeztető egyedi tárgy lesz, amelyet Szabics Ágnes képzőművész – a névadó lánya – készít, s amelyhez kísérő oklevél is tartozik.

Díjazottak:

2015: Horváth GyörgyiUtazó elméletek: Angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusban, Bp., Balassi, 2014. • Fényképek