itt van egy kép MTA BTK ITI

A reneszánsz ülésszakok 40 éve

Összeállította: Sántha Teréz

Köszönetet mondunk az Universitas és a Kriterion Kiadó, valamint a Miskolci Egyetem BTK szíves támogatásáért,
hogy a bolti forgalomban már nem kapható konferenciakötetek elektronikus változatát itt közreadhatjuk.

1970. május 7–9., Sárospatak

Manierizmus-ülésszak

1971. május 6–8., Sopron

A közép-európai humanizmus kérdései. (Ülésszak Lackner Kristóf születésének 400. évfordulóján)

1972. március 27–31., Pécs

Janus Pannonius-ülésszak. (Janus Pannonius halálának 500. évfordulóján)

1973. május 3–5., Kőszeg–Sárvár

A nyomdászat kezdetei és a magyar irodalom. (Ülésszak a magyar nyomdászat megindulásának 500. évfordulója alkalmából)

1974. május 15–18., Sárospatak

Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. (Kollokvium Szenci Molnár Albert születése 400. évfordulója alkalmából)

1975. május 16–22., Mátrafüred

A reneszánsz irodalom- és művészetszemlélete

1976. május 11–15., Eger

Balassi Bálint életműve

1977. május 11–14., Győr

A magyarországi barokk kezdetei

1978. május 15–21., Visegrád

Politikai gondolkodás és történetszemlélet a reneszánsz korban

1979. május 15–19., Siklós

Antitrinitarianism in the second half of the 16th century. International Colloquium on the 400th Anniversary of Ferenc Dávid’s death

1980. május 14–17., Nyíregyháza

A magyar irodalom műfajai és a reneszánsz társadalom

1981. május 14–16., Debrecen

Régi magyar irodalmi konferencia

1982. május 18–22., Keszthely

Késő reneszánsz, manierizmus, kora barokk Magyarországon (Rimay János és kora)

Irodalomtörténeti Közlemények
86(1992), 5–6. szám

A teljes folyóiratszám (EPA)

1983. május 12–14., Szeged

Eszmetörténeti problémák a régi magyar irodalomban

1984. május 15–19., Pápa

A magyar reneszánsz udvari kultúra

1985. május 16–18., Pécs

Régi magyar irodalmi konferencia

1986. május 21–25., Szigetvár

„Törökvilág Magyarországon”. A hódoltság művelődéstörténete

1987. május 21–23., Debrecen

Zrínyi–ülésszak

1988. május 18–22., Salgótarján–Eresztvény

Versszerzés és poézis (A XVI–XVII. századi magyar költészet)

1989. május 19–20., Szeged

Régi magyar irodalmi konferencia

1990. május 16–19., Székesfehérvár

Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe. –

Mátyás és a humanizmus. International Colloquium on the 500th Anniversary of Matthias Corvinus’ death

1991. május 24–25., Pécs

Régi magyar irodalmi konferencia

1992. május 20–23., Tata

Közköltészet, népi kultúra a XVI–XVII. században

Irodalomtörténeti Közlemények
96(1992), 5–6. szám
Klaniczay Tibor (1923–1992) emlékének

A teljes folyóiratszám (EPA)

1993. május 21–22., Debrecen

Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban. (300 éve szabad királyi város Debrecen, 1693–1993)

1994. május 24–28., Esztergom

A magyar Amphion. Konferencia Balassi Bálint halálának 400. évfordulóján

1995. május 22–25., Miskolc

Retorikák, poétikák, drámaelméletek

1996. május 24–26., Pécs

Neolatin irodalom Európában és Magyarországon

Humanista műveltség Pannóniában
szerk. Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor,
Pécs, Művészetek Háza, 2000

A teljes kötet (pdf vagy zip, a MEK honlapján)

1997. szeptember 2–6., Kolozsvár

Enyedi György és a kelet–közép–európai unitarizmus a XVI–XVII. században. (Unitárius válasz az ezredforduló kihívásaira)

1998. május 21–23., Piliscsaba

Pázmány Péter és kora

1999. május 26–29., Sátoraljaújhely

Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete

Ámor, álom és mámor
A szerelem a régi magyar irodalomban
és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete
Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26–29.

szerk. Szentmártoni Szabó Géza,
Budapest, Universitas, 2002

A teljes kötet (pdf)

2000. szeptember 27–30., Tihany

Szent István alakja a régi magyar és az európai irodalomban, művészetben és történetírásban.

(A késő középkortól a XVIII–XIX. század fordulójáig)

2001. május 31–június 2., Nagykőrös

Mezőváros, reformáció és irodalom (XVI–XVIII. század)

Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század)
szerk. Szabó András,
Budapest, Universitas Kiadó, 2005
(Historia Litteraria, 18).

2002. május 23–25., Debrecen

Religió, retorika, nemzettudat. Tudományos ülésszak Klaniczay Tibor emlékére, halálának tizedik évfordulóján

Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban
szerk. Bitskey István, Oláh Szabolcs,
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004
(Csokonai Könyvtár, 31).

A teljes kötet (pdf)

2003. május 15–18., Szeged

A magyar költészet műfajai és formatípusai a XVII. században (RMKT XVII. század)

2004. május 26–29., Sárospatak

A szerelem költői. Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján

A szerelem költői
Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik,
Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján.
Sárospatak, 2004. május 26–29.

szerk. Szentmártoni Szabó Géza,
Budapest, Universitas, 2007

A teljes kötet (pdf)

2005. május 25–28., Gyula

A politika műfajai a régi magyar irodalomban

2006. május 5., Budapest, Illyés Archívum

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika

Tinódi Sebestyén s a régi magyar verses epika
A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai,

szerk. Csörsz Rumen István,
Kolozsvár, Kriterion, 2008

A teljes kötet (pdf)

2006. május 24–27., Kolozsvár

Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban

Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban
szerk. Balázs Mihály, Gábor Csilla,
Kolozsvár, Egyetemi Műhely, 2007.

A teljes kötet (pdf)

2007. május 24–27., Csurgó

A zsoltár a régi magyar irodalomban

A zsoltár a régi magyar irodalomban:
A Csurgón 2007. május 24–27-én tartott konferencia előadásai,
szerk. Petrőczi Éva, Szabó András,
Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 2011.

2008. szeptember 18–20., Esztergom

Identitás és kultúra a török hódoltságban

Identitás és kultúra a török hódoltság korában
szerk. Ács Pál, Székely Júlia,
Budapest, Balassi, 2012.

2009. június 3–6., Pécs

Egyházi műveltség a régi Magyarországon.

Tudományos konferencia a Pécsi egyházmegye ezredik és Janus Pannonius püspökké választásának ötszázötvenedik évfordulóján

2010. május 26–29., Körmend

Szolgálatomat írom kegyelmednek.

Misszilis és fiktív levelek, naplók, emlékkönyvek, dedikációk és alkalmi feljegyzések a régi magyar irodalomban

2011. május 25–29., Miskolc

Filológia és textológia a régi magyar irodalomban

Filológia és textológia a régi magyar irodalomban
szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka,
Miskolc, Miskolci Egyetem BTK
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012.

A teljes kötet (pdf)

2012. május 24–27., Debrecen

A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete

2013. május 22–25., Kőszeg

Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában

Nemzetközi konferencia a REFO 500 projekt keretében

2014. május 21–25., Szekszárd

Jelentem versben mesémet: Fikció és rejtett értelem a régi magyar irodalomban

Nemzetközi konferencia a REFO 500 projekt keretében

Akinek archív képanyaga vagy egyéb bővítenivalója van e honlaphoz,
jelezze Sántha Teréznek vagy Csörsz Rumen Istvánnak