itt van egy kép MTA ITI

A politika műfajai a régi magyar irodalomban

(Tudományos konferencia, Gyula, 2005. május 25–28.)

A konferencia és a keretprogramok fényképei ITT elérhetők.

Helyszín: Gyulai Várszínház kamaraterme, Gyula, Kossuth u. 13.

A konferencia rendezői

A konferencia szervezőbizottsága

A szervezésben részt vettek

A konferencia támogatói

PROGRAM

A tanulmányok szerzői szövegváltozatai a címet követő [TELJES SZÖVEG] linken keresztül elérhetők, PDF formátumban (a szolgáltatás folyamatosan bővül).

2005. május 25. (szerda)

15.30 Megnyitó (Mádl Ferenc köztársasági elnök, a konferencia fővédnőkének üdvözlete; megnyitó beszédet mondanak: Dr. Perjési Klára, Gyula város polgármestere és Jankovics József, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatóhelyettese)

I. POLITIKA, IRODALOM, ESZMETÖRTÉNET (ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN)

Elnök: Bitskey István (DE BTK)

16.00 Szabó Márton (MTA PTI): Politikatudomány és diskurzuselemzés [TELJES SZÖVEG]

16.20 R. Várkonyi Ágnes (ELTE BTK): A politikai diskurzus változatai és az országegyesítés programja a hatalmi átrendeződés Európájában

16.50 Kontler László – Trencsényi Balázs (CEU): Magyar politikai gondolkodás a kora újkorban (Egy nemzetközi projekt tanulságai)

17.15 Vita

17.30 Szünet

17.45 A Klaniczay-díj átadása

18.15 Könyvbemutató (Vörös Mihály: A bajnokok Vég-Gyula várában, sajtó alá rendezte Szentmártoni Szabó Géza, kiadja a Békés Megyei Levéltár, Gyula, 2005); a könyvet bemutatja: Szentmártoni Szabó Géza)

2005. május 26. (csütörtök)

II. A POLITIKA IRODALMI ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI BESZÉDMÓDJAI

Elnök: Péter Katalin (MTA TTI)

9.00 Jankovits László (PTE BTK): A követ, a történetíró és a költő a Dnyeper partján (Jacobus Piso a szmolenszki lengyel győzelemről)

9.20 Pajorin Klára (MTA ITI): Korai törökellenes adhortatiók és hátterük [TELJES SZÖVEG]

9.40 Vadai István (SZTE BTK – MTA ITI): Fordulat a Tinódi-életmű végén

10.00 Bitskey István (DE BTK): História és politika (Leonardus Uncius verseskötete a magyar történelemről) [TELJES SZÖVEG]

10.20 Vita

10.40 Szünet

Elnök: Jankovits László (PTE BTK)

11.00 Bene Sándor (MTA ITI): A hűtlenség határai (Kendi Anna históriája)

11.20 Fazekas Sándor (SZTE BTK): Politikai koncepció és sztoikus értékrend (A Sebes agynak késő sisak forrásának egy ismeretlen variánsa) [TELJES SZÖVEG]

11.40 Szilasi László (SZTE BTK): Hogyan panaszolkodtak eleink? (A panasz tropológiája: Rimay János Ó, szegény megromlott... kezdetű versének példája) [TELJES SZÖVEG]

12.00 Ács Pál (MTA ITI): A helyettes áldozat allegóriái a Zrínyiász IX. énekében [TELJES SZÖVEG]

12.20 Vita

13.00–15.00 Ebédszünet

Elnök: Kontler László (CEU)

15.00 J. Újváry Zsuzsanna (PPKE BTK): A hazaszeretetnek és a haza veszedelmének nyelvi megjelenítése Wesselényi Ferenc leveleiben [TELJES SZÖVEG]

15.20 Juhász Levente (SZTE BTK): A kakas megdicsőülése – egy új prófétákat gúnyoló röplap a tizenhetedik századból [TELJES SZÖVEG]

15.40 Szabó Sándor (ELTE BTK): Oktatás jó elmélkedésre – egy 17. századi publicisztikai irat genetikus megközelítése

15.50 Urbán Péter (PPKE BTK): A Ráday-emlékirat és a Nádori emlékirat – proveniencia-problémák [TELJES SZÖVEG]

16.00 Vita

16.20 Szünet

Elnök: Horváth Iván (ELTE BTK)

16.50 Péter Katalin (MTA TTI): Hogyan beszéltek a magyar nemesek az országgyűléseken?

17.10 G. Etényi Nóra (KGRE BTK): Betegágy, fürdő, kártyaasztal – A „beszélgetésjáték” mint politikai metafora

17.30 Ritoókné Szalay Ágnes (MTA ITI): A síremlék, mint a politikai rétorika eszköze (Hunyadi János gyulafehérvári síremlékéről, 1533)

17.50 Gulyás Borbála (ELTE BTK): Georg Hoefnagel magyar vonatkozású politikai allegóriái [TELJES SZÖVEG]

18.10 Vita

20.00 Fogadás (a fogadást adja: Dr. Perjési Klára polgármester asszony; helyszín: Park Hotel, Part u. 15.)

2005. május 27. (péntek)

III. POLITIKAI NEVELÉS, POLITIKAI NEVELŐDÉS (GRAMMATIKA, RETORIKA, HISTÓRIA)

Elnök: Hargittay Emil (PPKE BTK)

9.00 Bartók István: (MTA ITI): A nyelvi és a politikai identitás összefüggései a XVI. században Magyarországon [TELJES SZÖVEG]

9.20 Kecskeméti Gábor (MTA ITI): Állhatatos politika vagy hűtlen retorika? (Kis magyar Lipsius)

9.40 Várkonyi Gábor (ELTE BTK): Kormányzási elvek vagy atyai jótanácsok? I. Rákóczi György fiához írt Intelmei

10.00 Vincze Hanna Orsolya (CEU): Politikai tétek és tettek Szepsi Korotz György királytükrében

10.20 Gáti Magdolna (DE BTK): Az ajánlás beszédaktusának politikája (Ifj. Teleki Mihály Fejedelmi lélek című fordításában) [TELJES SZÖVEG]

10.30 Vita

11.00 Szünet

Elnök: Font Zsuzsa (SZE BTK)

11.10 Bíbor Máté (ELTE Egyetemi Könyvtár): Gyulaffi Lestár, a Báthoriak lengyelországi diplomatája [TELJES SZÖVEG]

11.20 Sárdi Margit (ELTE BTK): II. Rákóczi György ellenzéke [TELJES SZÖVEG]

11.40 Nagy Levente (ELTE BTK): A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) [TELJES SZÖVEG]

12.00 Kovács Mária (Kolozsvár, Egyetemi Könyvtár): Cserei Mihály politikai olvasmányai

12.20 Vita

12.40–14.30 Ebédszünet

IV. POLITIKA ÉS FILOZÓFIA

Elnök: Balázs Mihály (SZE BTK)

14.30 Kiss Béla (ELTE BTK): Lélekfilozófia és politika (Andreas Pannonius forrásaihoz) [TELJES SZÖVEG]

14.40 Békés Enikő (MTA ITI): Az orvos–uralkodó metafora Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művében [TELJES SZÖVEG]

15.00 Simon József (SZTE BTK): Metafizika és valláskritika – Problémavázlat Christian Francken vallásfilozófiájához

15.20 Szentpéteri Márton (ELTE BTK): Herborni politikaelmélet Erdélyben

15.40 Schmal Dániel (MTA FK): Rákóczi és a francia politikai teológia a 17–18. század fordulóján [TELJES SZÖVEG]

16.00 Vita

17.00 Tarnai Andor emléktáblájának felavatása (Blamár László és Basky János u. sarokháza); beszédet mond: Kecskeméti Gábor (MTA ITI)

17.30 gyulai városnézés; a Ladics-ház megtekintése Krasznahorkai Géza (a Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatója) vezetésével

20.00 Áchim Erzsébet orgonakoncertje (Belvárosi Római Katolikus templom, Harruckern tér)

2005. május 28. (szombat)

V. POLITIKA ÉS JOG

Elnök: Heltai János (ME BTK)

9.00 Paczolay Péter (ELTE ÁJK): A király igazsága (A hatalom jogi korlátai a humanista traktátusokban)

9.20 Keserű Gizella (SZTE BTK): Teológus makacsság és a hatalom: a dézsi komplanáció előzményeiről

9.40 Hargittay Emil (PPKE BTK): Pázmány Péter: De ecclesiastica libertate circa causam Veneti interdicti (1606) [TELJES SZÖVEG]

10.00 S. Varga Katalin (Történeti Levéltár): Protestánsok a jogi és politikai közvéleményben Magyarországon az 1670-es években (Az 1674-es gályarab-per jegyzőkönyve) [TELJES SZÖVEG]

10.20 Vita

10.40 Szünet

VI. POLITIKA ÉS TEOLÓGIA

Elnök: Szabó András (KGRE BTK)

11.00 Kiss Farkas Gábor (ELTE BTK): Evangéliumi politika Magyarországon, 1520–1523 (Erasmus, Valentinus Eck, Nagyszombati Márton)

11.20 Mester Béla (MTA FK): Hatalmasságok, hatalmasok és a község (A felsőbbség fogalma a magyar reformáció politikai gondolkodásában) [TELJES SZÖVEG]

11.40 Dubics Ákos (KGRE BTK): Méliusz Juhász Péter paráznái

11.50 Oláh Szabolcs (DE BTK): Exegézis, kommunikáció, uralkodóeszmény (A „világi elöljáró” témájának retorikus szerepkörei Bornemisza Péter prédikációiban)

12.10 Kernács Dorottya (ME BTK): Paraklétosz és legátus – Geleji Katona politikai metaforáiról [TELJES SZÖVEG]

12.20 Vita

13.00–15.00 Ebédszünet

Elnök: Jankovics József (MTA ITI)

15.00 Kis Timea, Gulyás Péter (ELTE BTK): Politika és teológia a 16. században – egy készülő antológia tanulságai

15.10 Őze Sándor (PPKE BTK): A tábori prédikáció műfaja és beszédhelyzete a 16–17. században [TELJES SZÖVEG]

15.30 Petrőczi Éva (KGRE BTK): Oratio politico-ecclesiastica: Czeglédi István gyászbeszéde II. Rákóczi György fölött [TELJES SZÖVEG]

15.50 Tóth Zsombor (BBE BTK): Bírák könyve: 21. Az applicatio nehézségeiről... (Az 1686-os szebeni Bethlen vs. Nagyari affér újraértelmezése – esettanulmány) [TELJES SZÖVEG]

16.10 Vita

16.30 Zárszó (Bene Sándor, MTA ITI)

20.00 Záróvacsora (Agro Hotel étterme, Part u. 5.)

El nem hangzott előadások