Tarnai Andor munkássága
Recenziók

Kattintson az elérhető formátumokért Benda Kálmán, Dercsényi Dezső, Póczy Klára, Tarnai Andor és Tóth András. „Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér, Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila, szerk. Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. A Bolyai Tudományegyetem kiadványai 1. Kolozsvár: Bolyai Tudományegyetem Történet- és Nyelvtudományi Kar, 1957 (recenzió)”. Századok 92 (1958): 434–444

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Sükösd Mihály. Tudós Weszprémi István: Arckép a magyar felvilágosodás előtörténetéből. Irodalomtörténeti füzetek 16. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 63 (1959): 547–549

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Bél Mátyás. Esztergom vármegyéről írt, kiadatlan művének szemelvényes magyar fordítása. Fordította Prokopp Gyula. A bevezetést írta, a jegyzeteket írta Zolnai László. Tatabánya: Komárom Megyei Tanács, 1957 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 64 (1960): 405

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Hajnóczy József. Közjogi-politikai munkái. Sajtó alá rendezte Csizmadia Andor. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 64 (1960): 281

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Benda Kálmán, szerk., bev. A magyar jakobinusok: Iratok, levelek, naplók. Aurora 8. Budapest: Bibliotheca, 1957 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 64 (1960): 281

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Sashegyi, Oskar. Zensur und Geistesfreiheit unter Joseph II.: Beitrag zur Kulturgeschichte der Habsburgischen Länder. Studia Historica 16. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 64 (1960): 729

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Weszprémi István. Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza: Első száz. Fordította Kővári Aladár. Budapest: Medicina, 1960 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 64 (1960): 726–728

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Borzsák István. Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 65 (1961): 114

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Markó Árpád. Egy elfelejtett magyar író-katona (Jakkó László huszárkapitány, 1781–1833). Budapest, 1960 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 66 (1962): 535–536

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Révész Imre. Sinai Miklós és kora: Adalékok a XVIII. századvég magyar társadalomtörténetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 66 (1962): 254–255

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „M. Zemplén Jolán. A magyarországi fizika története 1711-ig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 67 (1963): 638

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Gogolák, Ludwig von. Beiträge zur Geschichte des slowakischen Volkes: Die Nationswerdung der Slowaken und die Anfänge der tschecho-slowakischen Frage (1526–1790). Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission 7. München: Oldenbourg, 1963 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 69 (1965): 726–727

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor, Lukácsy Sándor, Somogyi Sándor és József Farkas. „Molnár Erik, főszerk., Pamlényi Ervin és Székely György, szerk., Berend T. Iván, Hanák Péter, Lackó Miklós, Ránki György, Siklós András, Szabad György, Székely György, Varga János, R. Várkonyi Ágnes és Vörös Antal, írta Magyarország története. 2 köt. Budapest: Gondolat Kiadó, 1964 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 70 (1966): 467–483

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Staud Géza. Magyar kastélyszínházak. 3 köt. Színháztörténeti könyvtár 11, 14, 15. Budapest: Színháztudományi Intézet–Országos Színháztörténeti Múzeum, 1963–1964 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 70 (1966): 700–701

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Fritz Valjavec és a magyar irodalom: Valjavec, Fritz. Geschichte der deutschen Kulturbeziehungen zu Südosteuropa. 4 köt. Südosteuropäische Arbeiten 41–44. München: Oldenbourg, 1953–1965; Valjavec, Fritz. Ausgewählte Aufsätze. Herausgegeben von Karl August Fischer und Mathias Bernath. Südosteuropäische Arbeiten 60. München: Oldenbourg, 1963 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 70 (1966): 233–240

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A magyar reformkor előfutára: H. Balázs Éva könyve Berzeviczy Gergelyről [H. Balázs Éva. Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763–1795). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967 (recenzió)]”. Magyar Nemzet 23, 149. sz. (1967. június 27.): 4; Tarnai Andor. „H. Balázs Éva, Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763–1795). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967 (recenzió)”. A Magyar Tudományos Akadémia II. (Filozófiai és Történettudományi) Osztályának Közleményei 21 (1972): 77–79 (bővebb szöveggel)

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (1972)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „A felvilágosodás klasszicizmusa: Szauder József, Az estve és Az álom: Felvilágosodás és klasszicizmus. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970 (recenzió)”. Nagyvilág 16, 12. sz. (1971): 1899–1901

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Bán Imre, Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI–XVIII. században. Irodalomtörténeti füzetek 72. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971 (recenzió)”. Helikon 19 (1973): 601

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Az európai reneszánsz válságának szintézise: Klaniczay Tibor, A múlt nagy korszakai. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973 (recenzió)”. Nagyvilág 18 (1973): 1745–1747

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Szűcs Jenő, Nemzet és történelem: Tanulmányok. Társadalomtudományi könyvtár. Budapest: Gondolat Kiadó, 1974 (recenzió)”. Irodalomtörténet 57 (1975): 623–630

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Három tanulmánykötet tanulságai: Köpeczi Béla és Sziklay László, szerk. „Sorsotok előre nézzétek”: A francia felvilágosodás és a magyar kultúra. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975; Kovács Sándor Iván. Pannóniából Európába: Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Budapest: Gondolat Kiadó, 1975; Julow Viktor. Árkádia körül. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975 (recenzió)”. Nagyvilág 21 (1976): 1903–1906

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Zádor Anna és Szabolcsi Hedvig, szerk. Művészet és felvilágosodás: Művészettörténeti tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 83 (1979): 673–676

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Kosáry Domokos. Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 86 (1982): 363–370

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Seidler, Herbert. Österreichischer Vormärz und Goethezeit: Geschichte einer literarischen Auseinandersetzung. Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte 394 – Veröffentlichungen der Kommission für Literaturwissenschaft 6. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1982 (recenzió)”. Helikon 28 (1982): 107–108

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „P. Balázs János, kiad., bev., jegyz. Jókai-kódex, XIV–XV. század: A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője. Codices Hungarici 8. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981 (recenzió)”. Magyar Könyvszemle 99 (1983): 210–212

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Mollay Károly. Német–magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Nyelvészeti tanulmányok 23. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982 (recenzió)”. Filológiai Közlöny 31 (1985): 293–296

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Klaniczay Tibor. Pallas magyar ivadékai. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 90 (1986): 597–600; Tarnai, Andor. „Klaniczay Tibor, Pallas magyar ivadékai. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985 (recenzió)”. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 30 (1988): 161–163 (franciául)

Megtekinthető vagy letölthető: PDFPDF (francia)
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Andrea Seidler und Wolfram Seidler, Das Zeitschriftwesen im Donauraum zwischen 1740 und 1809: Kommentierte Bibliographie der deutsch- und ungarsprachigen Zeitschriften in Wien, Pressburg und Pest-Buda. Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 1. Wien etc.: Böhlau Verlag, 1988 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 94 (1990): 759–760

Megtekinthető vagy letölthető: PDF
Kattintson az elérhető formátumokért Tarnai Andor. „Szörényi László, Hunok és jezsuiták: Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből. Budapest: AmfipressZ, 1993 (recenzió)”. Irodalomtörténeti Közlemények 98 (1994): 570–572

Megtekinthető vagy letölthető: PDFTarnai Andor élete


Nyitólap
Életrajzi összefoglaló


Tarnai Andor művei

Szövegkiadások
Monográfiák
Tanulmányok
Lexikoncikkek
Recenziók
Alkalmi írások
Szerkesztett kötetek


Tarnai Andorról

Interjúk
Méltatások, emlékezések
Szépirodalom


A Tarnai-hagyomány

Emlékhelyek
Tarnai-díj
Emlékkonferenciák
© MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019